مصاحبه مدیریت عامل با خبرنگار جوان در نیروگاه بابلسر و رجه بابل

گزارش تصویری