مدیران عامل گذشته تا کنون

معرفی شرکت
چاپ
اسامی مدیران عامل و زمان تصدی ایشان
 
بدیع اله خبیری
1346 - 1349/4/1
 

 
سعید عظیمی
1349/4/1 - 1353/8/30
 

 
علی اکبر فخیمی
1353/9/1 - 1357/1/31
 

 
 
 
هاشم خویی
1357/2/1 - 1357/12/25
 
 
 


 
عبدالغفور دیانت
1357/12/26 - 1358/5/20
 

 
 
 
بزرگمهر فرهی
1358/5/21 - 1358/10/22
 
 
 
 

 
 
 
ناصر کسایی فرد
1358/10/23 - 1360/3/31
 
 
 
 

 
 
 
مرتضی نجیمی
1360/4/1 - 1362/6/7
 
 
 
 

 
 
 
حسین محمدیان
1362/6/8 - 1368/6/13
 
 
 
 

 
 
 
محسن وهابیان تهرانی
1368/6/14 - 1373/6/5
 
 
 
 

 
 
 
محمد بهزاد
1373/6/6 - 1378/2/11
 
 
 
 

 
 
 
علیرضا اسلامی
1378/2/11 - 1383/8/10
 
 
 
 

 
 
 
علی اصغر امجدی
1383/8/11 - 1385/9/19
 
 
 
 

 
 
 
سید محمد هاشمی
1385/9/19  - 1389/3/10
 
 
 
 

 
 
 
حسین افضلی
1389/3/11 - تا کنون
 
 
 
 
 
 
بروز رسانی: 1400/03/18 - 08:14