جلسه پویش الف پ آبادانی با حضور معاونین و مدیران مستقیم

گزارش تصویری