ارتباط با دبیر ورزش صنعت آب و برق

ورزش صنعت آب و برق

نشانی ساختمان مرکزی: مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی (ره) ، شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، امور ورزش
کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
تلفن: 17-33360612-011
داخلی : 3020

بروز رسانی: 1399/02/28 - 13:17
بازدید: 61