اولین جلسه انجمن خبرگی خطوط در برق منطقه ای مازندران برگزار شد

اخبار و رویدادها
1398/11/29 - 15:34

اولین جلسه انجمن خبرگی خطوط با حضور کارشناسان خبره معاونت طرح و توسعه و معاونت بهره برداری در محل دبیرخانه مدیریت دانش مستقر در دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش تشکیل شد. انجمن خبرگی های Communities of Practice (COPs) به منظور بهره مندی سازمان از خرد جمعی خبرگان در یک موضوع خاص در سازمان فعالیت می کنند. انجمن های خبرگی از ارکان مدیریت مشارکتی در سازمان هستند. ارائه ایده، پیشنهاد، ارزیابی تجربه، استخراج دانش و بررسی مسائل و چالش های مربوط به موضوع انجمن از فعالیت های انجمن خبرگی می باشد.

بازدید: 415