دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات

دفتر تحقیقات

ورود به سامانه تحقیقات برق

 

تاریخچه تشکیل دفتر:
این دفتر فعالیت خود را از سال 1375 با محورهای تولید ، انتقال ، توزیع  و اقتصادی و اجتماعی و IT آغاز نموده است.


ماموریت دفتر:

شناسایی و حل مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل شرکت در قالب انجام پروژه های تحقیقاتی و تامین مالی استانداردهای مورد نیاز و نظارت بر رعایت استاندارد ها در خرید تجهیزات ، طراحی اجزاء و بهره برداری از شبکه می باشد.


نمونه وظایف  دفتر:

 - اشاعه فرهنگ پژوهش و مشارکت در تدوین و بکارگیری استاندارد
- شناسایی و اخذ مسائل و مشکلات بالقوه و بالفعل  شرکت
- بررسی اولیه پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی و انجام کارهای دبیرخانه ای تحقیقات
- عقد قراردادهای تحقیقاتی و اجرای آن
- نظارت و کنترل برروند پیشرفت پروژه های تحقیقاتی
- پیگیری بکارگیری نتایج پروژه های تحقیقاتی خاتمه یافته
- شناسایی و معرفی استانداردهای صنعت برق
- مطالعه و ارزیابی کیفیت برق شبکه های تحت پوشش
- نظارت عالیه بر کیفیت تجهیزات ، اجرا و بهره برداری شبکه


 تلفن داخلی: 3305 - 3306
پست الکترونیک: research.mazrec@chmail.ir


راهبر سایت: فردین عنایتی

بروز رسانی: 1396/02/25 - 14:49
بازدید: 480