مدیریت مصرف

مدیریت مصرف

نرم افزار سرگرمی آموزشی ایستگاه انرژی
کاری از شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران - دفتر مدیریت مصرف

 

تعریف مدیریت مصرف
مدیریت مصرف شامل مجموعه‌ای از فعالیتهای به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکین آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارآیی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. در این صورت عرضه‌کننده و مصرف کننده به سود بیشتری دست خواهند یافت. مقوله‌هایی مانند افزایش بازده نیروگاهها، تکنولوژی‌های جدید و خدمات مشاوره‌ای در کنار کنترل بار، نرخهای چندتعرفة ای و ذخیره انرژی در حیطه مدیریت مصرف قرار می‌گیرند.


هدف مدیریت مصرف
مدیریت مصرف عبارت است از برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت‌بر آن قسمت از فعالیتهای مرتبط با برق که برمصرف برق تأثیر می‌گذارد و سبب بوجود‌آمدن تغییرات مطلوب در شکل بار، الگوی زمانی مصرف و میزان مصرف انرژی می‌گردد.
منافع حاصل از مدیریت مصرف در در موارد زیر خلاصه نمود:

 1. کاهش میزان مصرف پیک از طریق کنترل سیستم، نرخهای تعرفه تصاعدی و مبتنی‌بر فصلها و زمانهای مختلف و ذخیره‌سازی
 2. کاهش هزینه تولید با بهبود ضریب بار بدون نیاز به ساخت نیروگاههای جدید
 3. تخصیص بهینه منابع در بلندمدت با ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق
 4. اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی
 5. اتخاذ سیاستهای مناسب در صنایع و کمک به صنایع در جهت کاهش هزینه تولید
 6. آزادسازی سرمایه‌های صنعت برق به منظور افزایش کارآیی جهت رفاه مصرف‌کننده

در این راستا، با اتخاذ سیاستهای مناسب نه تنها سطح زندگی و مطلوبیت مصرف کاهش نمی‌یابد، بلکه هدف حفظ سطح زندگی و سطح رفاه با مصرف کمتر انرژی است.


شرح وظایف دفتر مدیریت مصرف

 1. فعالیتهای ترویجی و آموزش و آگاهسازی در بخش صنعت
 2. بررسی و مطالعه وضعیت بار در حوزه شرکت برق منطقه‌ای 
 3. مطالعه و شناخت پتانسیلهای صرفه‌جویی انرژی الکتریکی و دیماند مشترکین تحت پوشش
 4. پیگیری و اجرای برنامه‌های ابلاغی ستاد صنعت برق درخصوص مدیریت بار و مصرف
 5. پیگیری فعالیتهای اجرایی سایر واحدهای شرکت در زمینه مدیریت مصرف

 

شاخصهای کلیدی عملکرد

 1. جلب مشارکت مشترکین بمنظور استفاده بهینه از برق
 2. کنترل و نظارت بر شدت انرژی مصرفی مشترکین
 

 

تلفن مستقیم:  33352477-011
تلفن داخلی مدیر دفتر: 3251
تلفن داخلی کارشناسان دفتر:  3089
پست الکترونیک: energy@mazrec.co.ir   ،  s_siahchehre@mazrec.co.ir


راهبر سایت: سمیه سیه چهره 

 

بروز رسانی: 1396/03/28 - 14:20
بازدید: 290