تماس با ما

 

تلفن: 16-33360612-011
نمابر: 33360803-011
نشانی ساختمان مرکزی:
مازندران ، ساری ، میدان امام خمینی (ره) ، شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان 
کد پستی: 4815715891
صندوق پستی: 188
نوع شرکت: دولتی
شماره ثبت: 197
تاریخ ثبت: 1344/8/8
کد اقتصادی: 411338138837
شناسه ملی: 14000298437
وب سایت: www.mazrec.co.ir
پست الکترونیک: info@mazrec.co.ir


امور بهره برداری مرکز برق منطقه‌ای مازندران: قائمشهر - میدان امام - جاده کیاکلا - جنب پست 230 کیلوولت قائم شهر

امور بهره برداری انتقال گلستان: گرگان - ابتدای جاده آق قلا - جنب پست 230 کیلوولت گرگان

امور بهره برداری انتقال غرب مازندران: نوشهر - کمربندی نوشهر به چالوس - جنب پست 63 کیلوولت نوشهر


 

لیست تلفن های ضروری شرکت

ارتباط مستقیم با مدیرعامل

ارتباط با پشتیبان فنی وب سایت