اداره اصلاح بهینه سازی

اداره اصلاح و بهینه سازی

اهم وظایف اداره اصلاح و بهینه سازی
 
- پیش بینی و تهیه طرحهای اصلاح و بهینه سازی در بخش های خطوط ، تجهیزات ایستگاه ، حفاظت و کنترل ، مخابرات و ساختمانی ایستگاههای انتقال و فوق توزیع
- اجرای طرحهای اصلاح و بهینه سازی در بخش های خطوط ، تجهیزات ایستگاه ، حفاظت و کنترل ، مخابرات و ساختمانی ایستگاههای انتقال و فوق توزیع
- کنترل و نظارت بر عملکرد پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال و فوق توزیع
- تهیه و تدوین دستورالعملها و فرمهای اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال و فوق توزیع


تلفن تماس: 33363403 - 011
تلفن داخلی : 3712

راهبر سایت: مجید قاسمی ملکشاه

بروز رسانی: 1396/02/20 - 12:02
بازدید: 270